Mon. Jan 30th, 2023

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

    เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ทีผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าศึกษาเรียนรู้วิธีการทำแบบจำลองกระดูกไดโนเสาร์ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร ณ  ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วง 9.00 น. ไปจนถึง 10.30 น....

  เมื่อเวลา 9.30 น. วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     นำโดยอาจารย์ ดร.นรินทร์ ชมภูพวง อาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าคณะวิจัย นายชวลิต...

  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น จำนวน 34 คน  จัดกิจกรรม “ONE-DAY CAMP” กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์...

เมื่อวันที่ 17 และ 19 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมกับอีก 13 พิพิธภัณฑ์เครือข่าย Thailand Museum Pass จัดกิจกรรมเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน ในชื่อกิจกรรม “Museum night 2021” โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา...

*กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 57 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางธรรมชาติวิทยา ในชื่อ "science walk Rally" โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมรับฟังบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชียวชาญกึ่งปฏิบัติจริงตลอดทั้งวัน โดยในช่วงเช้าของวันเดียวกัน...