Mon. Jan 30th, 2023

Khasamsak mueangson

เมื่อวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า…

    เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ทีผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าศึกษาเรียนรู้วิธีการทำแบบจำลองกระดูกไดโนเสาร์ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร ณ  ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วง…

  กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียน Casa De Bamboo Montessori School จังหวัดขอนแก่น…