Fri. May 27th, 2022

Khasamsak mueangson

*กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 57 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางธรรมชาติวิทยา ในชื่อ…

    *กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 55 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เมื่อวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน…

  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ต้อนรับโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ในการเข้าชมครั้งนี้ เป็นการเข้าชมแบบกรุ๊ปทัวร์จำนวน 30…

เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ โครงการป้องกันไวรัส COVID-19 พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การเรียนรู้ตามวิถีชีวิตใหม่  รูปแบบโครงการที่จัดขึ้นนั้นเป็นการอบรมให้ความรู้โดยเน้นกลุ่มเป็นหมาย เป็นพระภิกษุสามเณร ตามวัดต่าง ๆ…

  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จัดอบรม “การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น” โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ…