Mon. Jan 30th, 2023

Khasamsak mueangson

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น จำนวน 98 คน จัดกิจกรรม “SCIENCE WALK RALLY”…

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จ.บุรีรัมย์ จำนวน 86 คน จัดกิจกรรม “ONE-DAY CAMP”…

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนน้ำพองศึกษา จ.ขอนแก่น จำนวน 96 คน จัดกิจกรรม “ONE-DAY…

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 77 คน…

เมื่อวันที่ 20 – 21  สิงหาคม 2565  ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม “Two Day Camp” กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติวิทยา 2 วัน 1 คืนกิจกรรมในครั้งนี้…