Sat. Jun 3rd, 2023

Khasamsak mueangson

ศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) เกิดในวันที่ 22 หรือ 23 กันยายนของทุกปี ซึ่งตรงกับฤดูใบไม้ร่วงในเขตซีกโลกเหนือ ในปี พ.ศ.2565 ศารทวิษุวัตเกิดตรงกับ วันที่ 23 กันยายน…

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถม 6 จากโรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่น จำนวน 90 คน จัดกิจกรรม “ONE-DAY CAMP” กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์…

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จัดอบรม “การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น”  โดยได้วิทยากรผู้เชียวชาญเฉพาะทางจากกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายพร้อมปฏิบัติการ การขนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผู้บาดเจ็บ และในเวลาต่อมา…

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น จำนวน 98 คน จัดกิจกรรม “SCIENCE WALK RALLY”…

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จ.บุรีรัมย์ จำนวน 86 คน จัดกิจกรรม “ONE-DAY CAMP”…