Mon. Jan 30th, 2023

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) เกิดในวันที่ 22 หรือ 23 กันยายนของทุกปี ซึ่งตรงกับฤดูใบไม้ร่วงในเขตซีกโลกเหนือ ในปี พ.ศ.2565 ศารทวิษุวัตเกิดตรงกับ วันที่ 23 กันยายน เวลา 8:04 น. ตามเวลาประเทศไทย วิษุวัต...

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถม 6 จากโรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่น จำนวน 90 คน จัดกิจกรรม “ONE-DAY CAMP” กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาในหนึ่งวัน กิจกรรม “ONE-DAY CAMP” แบ่งเป็นสองกิจกรรม...

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จัดอบรม “การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น”  โดยได้วิทยากรผู้เชียวชาญเฉพาะทางจากกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายพร้อมปฏิบัติการ การขนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผู้บาดเจ็บ และในเวลาต่อมา ได้มีการบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวองค์ประกอบของเพลิงไหม้ และสาธิตการดับเพลิงจากถังแก๊สพร้อมให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองปฏิบัติ โดยในการอบรมครั้งนี้ ได้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เชียวชาญในทุก ๆ...

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น จำนวน 98 คน จัดกิจกรรม “SCIENCE WALK RALLY” กิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรม "SCIENCE WALK RALLY"...

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จ.บุรีรัมย์ จำนวน 86 คน จัดกิจกรรม “ONE-DAY CAMP” กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาในหนึ่งวัน กิจกรรม “ONE-DAY CAMP”...