Wed. Jan 26th, 2022

Khasamsak mueangson

เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ โครงการป้องกันไวรัส COVID-19 พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การเรียนรู้ตามวิถีชีวิตใหม่  รูปแบบโครงการที่จัดขึ้นนั้นเป็นการอบรมให้ความรู้โดยเน้นกลุ่มเป็นหมาย เป็นพระภิกษุสามเณร ตามวัดต่าง ๆ…

  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จัดอบรม “การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น” โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ…

31 กรกฎาคม 2564 – วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เชิดชูเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครอง และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศชาติเป็นอย่างดีตลอดมา…