Sat. Jun 3rd, 2023

Khasamsak mueangson

  ในเดือนมีนาคม 2564  ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดกิจกรรมมากมายและหลากหลายกิจกรรม ตลอดทั้งเดือน มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเริ่มตั้งแต่ต้นเดือน มีนาคม ในวันที่ 2 มีนาคม 2564…

  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทลัยขอนแก่น ภายใต้การดูแลของศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต นำโดย ผศ.ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน และ นาย เชษฐา…

  เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคม 2563 ที่ผ่าน ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต นำโดย นาย เชษฐา โพธิ์ประทับ ที่ปรึกษาศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต นายศักดิ์ชัย…

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การดูแลของศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ผ่าน “มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ” เมื่อวันที่ 27…