Wed. Mar 29th, 2023

chupar

มข.ได้รับพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 8 อ่านข่าว