Mon. Jan 30th, 2023

Zone J โถงกิจกรรม และศูนย์ข้อมูลลายพิมพ์ DNA

dna

– ห้องปฏิบัติการย่อยเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสทำกิจกรรมปฏิบัติการทางด้านชีววิทยาและอื่นๆ

– นิทรรศการข้อมูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

– ห้องจัดกิจกรรมอบรมและให้ความรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

zoneJ