Mon. Jan 30th, 2023

Zone C นิทรรศการผลงานการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

df

นิทรรศการการอนุรักษ์พันธุศาสตร์พืชนำโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการที่จะร่วมมือกับงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรไทยเพื่อการพัฒนาต่อไป ซึ่งในนิทรรศการได้จัดแสดงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ดำเนินงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ อพ.สธ.-มข. และเป็นผลงานวิจัยการค้นพบชนิดพันธุ์ใหม่ ของพืช สัตว์ จุลินทรีย์ การวิจัยความหลากหลายของทรัพยากร และการนำไปใช้ประโยชน์ที่สำคัญ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งจำลองพื้นที่ดำเนินการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น