Wed. Mar 29th, 2023

Science walk rally !!! ลมหนาวและดาวเดือน

LINE_ALBUM_Science walk ครั้งที่ 3 ร.ร.สาธิต มอดินแดง_๒๒๑๒๑๓_7

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัด กิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “Science walk rally” ครั้งที่ 3
โดยมีน้อง ๆ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จ.ขอนแก่น จำนวน 180 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมให้ความรู้ดาราศาสตร์ บรรยายพร้อมสาธิตการดูดาวและหาตำแหน่งดาว จากชมรมดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ฐานได้แก่
ฐานที่ 1 ระบบสุริยะ
ฐานที่ 2 เทคโนโลยีอวกาศ
ฐานที่ 3 นิทานดาว
ฐานที่ 4 กล้องโทรทรรศน์และการสังเกตการณ์ท้องฟ้า

LINE_ALBUM_Science walk ครั้งที่ 3 ร.ร.สาธิต มอดินแดง_๒๒๑๒๑๓_0

LINE_ALBUM_Science walk ครั้งที่ 3 ร.ร.สาธิต มอดินแดง_๒๒๑๒๑๓_1

LINE_ALBUM_Science walk ครั้งที่ 3 ร.ร.สาธิต มอดินแดง_๒๒๑๒๑๓_2

LINE_ALBUM_Science walk ครั้งที่ 3 ร.ร.สาธิต มอดินแดง_๒๒๑๒๑๓_3

LINE_ALBUM_Science walk ครั้งที่ 3 ร.ร.สาธิต มอดินแดง_๒๒๑๒๑๓_4

LINE_ALBUM_Science walk ครั้งที่ 3 ร.ร.สาธิต มอดินแดง_๒๒๑๒๑๓_5

LINE_ALBUM_Science walk ครั้งที่ 3 ร.ร.สาธิต มอดินแดง_๒๒๑๒๑๓_6

LINE_ALBUM_Science walk ครั้งที่ 3 ร.ร.สาธิต มอดินแดง_๒๒๑๒๑๓_7

LINE_ALBUM_Science walk ครั้งที่ 3 ร.ร.สาธิต มอดินแดง_๒๒๑๒๑๓_8

LINE_ALBUM_Science walk ครั้งที่ 3 ร.ร.สาธิต มอดินแดง_๒๒๑๒๑๓_9

LINE_ALBUM_Science walk ครั้งที่ 3 ร.ร.สาธิต มอดินแดง_๒๒๑๒๑๓_10

LINE_ALBUM_Science walk ครั้งที่ 3 ร.ร.สาธิต มอดินแดง_๒๒๑๒๑๓_11

LINE_ALBUM_Science walk ครั้งที่ 3 ร.ร.สาธิต มอดินแดง_๒๒๑๒๑๓_12

LINE_ALBUM_Science walk ครั้งที่ 3 ร.ร.สาธิต มอดินแดง_๒๒๑๒๑๓_13