Wed. Mar 29th, 2023

DSC_0806

 

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียน Casa De Bamboo Montessori School จังหวัดขอนแก่น จำนวน 28 คน ได้มีการจัดกิจกรรม “Science Walk rally” กิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
หลังจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน และรับสมุดคู่มือประจำฐาน เวลา 09.00 น. หลังจากนั้นจึงแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อเวียนเข้าฐานกิจกรรม ภายในกิจกรรม “Science Walk rally” แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่ 1. โลกของแมลง 2. ใบไม้ลอกคราบ และสติกเกอร์ 3. Microbiology Laboratory ตอน Cell และ 4. เทียนจากสีเทียน และทำไอติมหลอด
เวลา 15.00 น. กิจกรรมในแต่ละฐานจบลง ได้มีการสรุปบทเรียนจากกิจกรรมทั้ง 4 ฐาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนว่าครั้งหนึ่งทุกคนเคยได้เข้าร่วมกิจกรรม “Science Walk rally” ที่จัดโดยศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จบลงเวลา 15.30 น.

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก

DSC_0006 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0019 DSC_0747 DSC_0748 DSC_0758 DSC_0790 DSC_0792 DSC_0806 DSC_0812 DSC_0820 DSC_0839 DSC_0862 DSC_0864 DSC_0990

ข่าว :
ณัฐนรี มะปะไมย์
ภูมิศักดิ์ ชาวะไล

ภาพ :
ดวงกมล จันทร์เปล่ง