Mon. Jan 30th, 2023

ONE DAY CAMP!! : นักสืบฝึกหัดกับนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

DSC_8883

 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ5 จำนวน 35 คน จัดกิจกรรม “ONE-DAY CAMP” กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาในหนึ่งวัน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา โดยกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมล้วนฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว

กิจกรรม “ONE-DAY CAMP” เป็นกิจกรรมบรรยายพร้อมปฏิบัติการเรื่อง “นิติวิทยาศาสตร์” และ “การสกัด DNA อย่างง่าย” โดย รศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ฐานกิจกรรม ได้แก่ 1. Biometrics: ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ 2. Latent print: คราบเลือดและคราบอสุจิ 3. ความแตกต่าง ผม ขน ของมนุษย์และสัตว์ และ 4. การสกัด DNA อย่างง่าย

DSC_8750

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแล้ว เวลา 08.30 น. ได้เปิดกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาในหนึ่งวัน เวลา 09.00 น. จึงเริ่มเข้าสู่กิจกรรม โดยแบ่งกลุ่มน้อง ๆ ออกเป็น 4 กลุ่ม เวียนทำกิจกรรมแต่ละฐาน

ฐานกิจกรรมที่ 1. Biometrics: ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ เป็นกิจกรรมที่ให้น้อง ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของลายนิ้วมือ สังเกตลายนิ้วมือของตนเองว่าเป็นลายนิ้วมือชนิดใด โดยประทับลายนิ้วมือบนหมึกดำ แล้วพิมพ์ลงบนกระดาษเพื่อสังเกต และดูลักษณะพิเศษของลายนิ้วมือตนเอง

DSC_8883 DSC_8870 DSC_8868

ฐานกิจกรรมที่ 2. Latent print: คราบเลือดและคราบอสุจิ ภายในกิจกรรมให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้การตรวจรอยแฝง ตรวจคราบเลือด คราบอสุจิ รู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบรอยแฝงต่าง ๆ เป็นการเรียนรู้สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า โดยใช้วิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์

DSC_8897 DSC_8896

ฐานกิจกรรมที่ 3. ความแตกต่าง ผม ขน ของมนุษย์และสัตว์ กิจกรรมนี้พาน้อง ๆ ไปรู้จักกับผม ขน ของมนุษย์และสัตว์ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง มีกี่ชั้น และผมของมนุษย์ และขนของสัตว์มีความแตกต่างกันอย่างไร โดยใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ คือกล้องจุลทรรศน์ในการส่องดูความแตกต่างของผม ขน ของมนุษย์และสัตว์

DSC_8860 DSC_8907

และฐานสุดท้าย ฐานกิจกรรมที่ 4. DNA เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ของ DNA องค์ประกอบของ DNA ภายในกิจกรรมยังให้เห็นความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ และเรียนรู้ขั้นตอนการสกัด DNA อย่างง่าย เป็นการเรียนรู้นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

DSC_8788 DSC_8792 DSC_8840

หลังจากจบกิจกรรมทั้ง 4 ฐาน เวลา 15.30 น. รศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ ได้กล่าวส่งท้าย และสรุปกิจกรรม พร้อมกับมอบใบประกาศให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมหาชัยพิทยาคม ว่าครั้งหนึ่งทุกคนเคยได้เข้าร่วมกิจกรรม “ONE-DAY CAMP” ที่จัดโดยศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนเดินทางกลับทุกคนได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และถ่ายรูปร่วมกัน ซึ่งกิจกรรม ONE-DAY CAMP กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาในหนึ่งวัน จบลงเวลา 16.00 น.

DSC_8936 DSC_8940

DSC_8928 DSC_8945 DSC_8966

ข่าว :
ณัฐนรี มะปะไมย์
ภูมิศักดิ์ ชาวะไล

ภาพ :

เขษมศักดิ์ เมืองสนธิ์
ดวงกมล จันทร์เปล่ง