Mon. Jan 30th, 2023

กลับมาอีกครั้ง กับ “SCIENCE WALK RALLY” !!!!!!!

DSC_5822

*กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 57 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางธรรมชาติวิทยา ในชื่อ “science walk Rally”
โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมรับฟังบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชียวชาญกึ่งปฏิบัติจริงตลอดทั้งวัน

โดยในช่วงเช้าของวันเดียวกัน เวลา 9.00 น. ศูนย์พิพิธภัณฑ์ฯ ได้ต้อนรับน้อง ๆ จากโรงเรียนฝางวิทยา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 40 คน เข้าสู่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
และเวลาต่อมาทางศูนย์ได้พาน้อง ๆ ทั้ง 40 คนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเข้าฐานกิจกรรม ที่จะพาน้อง ๆ ไปรู้จักกับโลกของแมลง และ โครงสร้างของเซลล์

โดยฐานแมลงได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ชัย คุณมี นักวิทยาศาสตร์ของศูนย์พิพิธภัณฑ์ มามอบความรู้และพาน้อง ๆ
เก็บตัวอย่างแมลงเพื่อเรียนรู้โครงสร้างแมลงแบบง่าย ๆ ก่อนจะสลับฐานไปพบกับกิจกรรมต่อไป

DSC_5624 DSC_5759 DSC_5761

 

ในส่วนของกิจกรรมฐานที่ 2 ทางศูนย์จะพาน้อง ๆ ไปเรียนระบบของเซลล์ว่าเป็นอย่างไร โดยทางศูนย์ได้รับเกียรติจาก นางสาวปวีณา กุนเกตุ
นักวิทยาศาสตร์ของศูนย์พิพิธภัณฑ์ มามอบความรู้และพาน้อง ๆ ชมภาพเซลล์ ผ่านกล้องจุลทรรศน์
DSC_5703 DSC_5707 DSC_5708

 

ช่วงเวลา 13.00 น. น้อง ๆ จะได้พบกับกิจกรรมสุดท้ายของวันจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นางสาวยุพเรศ ธนะมูล โดยจะพาน้อง ๆ
ไปสนุกกับสารเคมีหรรษา ก่อนจะจบกิจกรรมในเวลา 15.00 น.

 

DSC_5846 DSC_5850 DSC_5862