Sat. Sep 30th, 2023

LINE_ALBUM_กรุ๊ปโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น_๒๑๑๑๑๖_18

 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ต้อนรับโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
ในการเข้าชมครั้งนี้ เป็นการเข้าชมแบบกรุ๊ปทัวร์จำนวน 30 คน ครั้งแรกในรอบหลายเดือน หลังจากสถานการณ์ Covid – 19 ระบาดอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา โดยทางศูนย์พิพิธภัณฑ์ฯ
ได้ทำตามมาตรการป้องกันโรคด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกท่านที่เข้าชม พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มการเข้าชมให้มีการลดความแออัดลง
ก่อนจะพาเดินเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ในส่วนนิทรรศการต่าง ๆโดยได้มีไกท์คอยให้ความรู้ตลอดการเดินชมพิพิธภัณฑ์และทางพิพิธภัณฑ์ได้ทำความสะอาดทุกจุดที่มีการสัมผัสทุกครั้ง
หลังจากมีการใช้งานของเครื่องเล่นในส่วนนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่จะเข้าเยี่ยมชมต่อไป