Mon. Jan 30th, 2023

อบรมป้องกันไวรัส COVID-19 พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การเรียนรู้ตามวิถีชีวิตใหม่

184517

เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้
โครงการป้องกันไวรัส COVID-19 พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การเรียนรู้ตามวิถีชีวิตใหม่  รูปแบบโครงการที่จัดขึ้นนั้นเป็นการอบรมให้ความรู้โดยเน้นกลุ่มเป็นหมาย
เป็นพระภิกษุสามเณร ตามวัดต่าง ๆ โดยโครงการแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 วันดังนี้

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ณ วัดสว่างสุธาราม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

DSC_0880 DSC_0917

DSC_0911 DSC_0898


วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ วัดศรีนวล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

DSC_0984 DSC_1005


วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ วัดธาตุ(พระอารามหลวง) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

184133 184517


วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ วัดไชยศรี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

DSC_1090 DSC_1120 DSC_1134 DSC_1173


ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุก ๆ วันนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรคที่ประกาศจังหวัดขอนแก่นกำหนด
ผู้จัดโครงการใช้วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีทั้งการบรรยายและจัดเป็นฐานการเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็น 4 กลุ่ม
กลุ่มละไม่เกิน 10 คน ตามหลักการวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ซึ่งมีการตรวจวัดไข้เพื่อคัดกรอง มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการอบรม นอกจากนี้ การจัดอาหารและอาหารว่างมีการจัดแยกเป็นรายบุคคล
มีการพักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และเวลา 14.30 น.

โดย 4 กลุ่มที่แบ่งออกนั้น ได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ที่ปรึกษาศูนย์พิพิธภัณฑ์ฯ (ประจำกลุ่มที่ 1)
นางสาวปวีณา กุนเกตุ นักวิทยาศาสตร์ศูนย์พิพิธภัณฑ์ฯ (ประจำกลุ่มที่ 2) นายเชษฐา โพธิ์ประทับ ที่ปรึกษาศูนย์พิพิธภัณฑ์ฯ (ประจำกลุ่ม 3)
นายนฤดม พิมพ์ศรี นักวิทยาศาสตร์ศูนย์พิพิธภัณฑ์ฯ (ประจำกลุ่มที่ 4) มามอบความรู้ และทำความรู้จักกับโรค COVID-19
และจุดเริ่มต้นของการระบาดพร้อมกับบรรยายเรื่อง การป้องกันโรค COVID-19
เมื่อมาวัด และความปกติใหม่ผ่านวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)