Sat. Nov 27th, 2021

อบรมดับเพลิงเบื้องต้น 16 สิงหาคม 2564

DSC_0947

 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จัดอบรม “การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น”

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
ในเวลาต่อมา นายเกษม ภูธรรมะ ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ได้ร่วมบรรยายหัวข้อ การใช้ชีวิตให้ปลอดภัยภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ นายมรกต สุบิน หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร บรรยายหัวข้อ หลักและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันภัยด้านสาธารณะภัย ในลำดับถัดมา
ช่วงสุดท้ายของกิจกรรมอบรม เจ้าหน้าที่กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สาธิตการใช้อุปกรณ์ การป้องกันอัคคีภัย และให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการดับเพลิงและแนวทางในการป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคาร พร้อมสาธิตการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเบื้องต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ พิพิธภัณฑ์มีความรู้พร้อมรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ ต่อไป

 

*หมายเหตุ

การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรคที่ประกาศจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 50/2564 กำหนด ผู้จัดโครงการใช้วิธีการอบรมเชิงบรรยายให้ความรู้ที่มีการบรรยายเป็นหลัก โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 20 คน ตามหลักการวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ซึ่งมีการตรวจวัดไข้เพื่อคัดกรอง มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และสวมหน้ากากอนามัย2ชั้นตลอดการอบรม นอกจากนี้ การจัดอาหารและอาหารว่างมีการจัดแยกเป็นรายบุคคล