Wed. Mar 29th, 2023

วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก : World Ranger Day

01
31 กรกฎาคม 2564 – วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day)
ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เชิดชูเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครอง และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศชาติเป็นอย่างดีตลอดมา
“เราควรหวงแหนป่าเพื่ออะไร ? อย่างน้อยๆก็เพื่อลูกหลานเรา เป็นแหล่งอาหารและอากาศบริสุทธิ์สำหรับอนาคต ถ้าเกิดไม่มีป่า ก็ไม่มีฝน”
หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและหัวหน้าชุดสายตรวจส่วนกลาง คุณ สมพงษ์ ดีมูล กล่าวในช่วงหนึ่งของบทสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า
ก่อนจะปิดท้ายบทสัมภาษณ์ด้วยการฝากให้ประชาชนทั่วไป ตระหนักและให้ความสำคัญกับป่าไม้
ชมคลิป
—————————————————–
คำว่า Ranger (เรนเจอร์) ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ผู้คุ้มครองป่าของราชวงศ์อังกฤษ ในศตวรรษที่ 14, ทำหน้าที่ปกป้องที่ดินของกษัตริย์จากการล่าสัตว์ วันนี้ผู้พิทักษ์ป่าในพื้นที่คุ้มครองทั่วโลกได้ส่งต่อภารกิจในการปกป้องพื้นที่คุ้มครองสำหรับสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ผู้พิทักษ์ป่าเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรจากการรุกราน โดยการบังคับใช้กฎหมาย กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน, การดับไฟป่า, การดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และงานด้านอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อมูลจาก : thestandard
01 02 03 04 05