Mon. Jan 30th, 2023

2 DAY CAMP : ค่ายวิทยาศาสตร์ 2 วัน 1 คืน ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2563

DSCF5682

 

เมื่อวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดกิจกรรม 2 Day camp ค่ายวิทยาศาตร์ 2 วัน 1 คืน
โดยได้มีน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนปากคาดพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 99 คนเข้าร่วมกิจกรรม
ภายในกิจกรรมตลอด 2 วัน 1 คืนที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมมากมายเพื่อให้ความรู้แก่น้องๆ ได้แก่ ศึกษาโครงสร้าง DNA และจัดทำเป็นโมเดล
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ,สำรวจเส้นทางธรรมชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ศึกษาแมลงในน้ำพร้อมส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาโครงสร้างร่างกาย
โดยภายในกิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้เฉพาะทางตลอดการจัดกิจกรรม

———————————–
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
https://bit.ly/2DayCamp31263

DSCF5629 DSCF5682 DSCF5683 DSCF5686 DSCF5812