Sat. Sep 30th, 2023

ONE DAY CAMP : มาป้องกัน Covid – 19 กันเถอะ ^ ^

DSC_1037

 

 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ตั้งแต่ 9.00 – 15.00 น. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา 1 วัน (One Day Camp) ทางพิพิธภัณฑ์ฯได้เปิดให้เยาวชนอายุ 6-12 ปี เข้าร่วมกิจกรรมป้องกัน Covid-19 ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ นำความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันโรคระบาด โดยการจัดให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การทำหน้ากากผ้าอนามัย สบู่ก้อนล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันเชื้อโรคด้วยตนเอง นอกจากนั้นยังได้ความรู้เรื่องแนวทางการป้องกันเชื้อโรค จากการเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า การล้างมือที่ถูกวิธี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และดูแลโดยพี่ ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้กิจกรรมเป็นไปได้ด้วยดี น้อง ๆ ได้อุปกรณ์ที่ทำด้วยตนเองกลับไปใช้ได้จริง เพื่อต่อสู้กับวิกฤตในสถานการณ์ปัจจุบันอีกด้วย