Sat. Sep 30th, 2023

พิธีเซ็นรับมอบนิทรรศการใหม่ “ภาพสะท้อน Reflection”

02

วันนี้ (7กุมภาพันธ์ 2563) ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต นำโดย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาส รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พร้อมด้วย ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้ร่วมเซนรับมอบนิทรรศการใหม่ “ภาพสะท้อน Reflection” ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นิทรรศการ “ภาพสะท้อน Reflection” จัดแสดงบริเวณชั้น 2 ของอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ในเวลาต่อมา ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพรชะบูรณิน ผู้อำนวยการศูนย์พิพิธภัณฑ์ฯ

พร้อมด้วย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาส และ ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร เดินชมนิทรรศการภาพสะท้อน

โดยนิทรรศการภาพสะท้อน จะนำผู้ชมเข้าสู่โลกของภาพสะท้อน จากกระจกในรูปแบบต่าง ๆ

และเรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์ของภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นของวัตถุ การหักเหของแสงที่ส่งผลต่อการมองเห็น และสิ่งมีชีวิตก็อาศัยการสะท้อนของแสงเพื่อดำรงชีพในธรรมชาติ