Mon. Jan 30th, 2023

โครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากร

วันที่ 31 มกราคม 2563 ได้มีการจัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยได้รับเกียรติจากท่านชุมพร พารา เป็นผู้มาถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress โปรแกรมสร้างเว็บไซต์บนระบบอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร์

DSC_0004 DSC_0009