Mon. Jan 30th, 2023

Two day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์ 2 วัน 1 คืน

03

วันที่ 19 มกราคม 2563 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จัดกิจกรรม Two day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์ 2 วัน 1 คืน

ได้รับความร่วมมือจากน้องๆ โรงเรียน โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยกิจกรรมที่ทาง พิพิธภัณฑ์ได้จัดเพื่อให้ความรู้แกน้องๆได้ แก่

  • กิจกรรมหุ่นยนตร์
  • สตาฟผีเสื้อ
  • เดินป่าค้นหาพรรณไม้
  • ส่องกล้องดูนก