Mon. Jan 30th, 2023

!!!ประกาศจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา!!!

NHM closes

สืบเนื่องจากมติของคณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา คราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561  เห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนเวลาการเปิดให้บริการของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จากเดิมเปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ เปลี่ยนเป็น เปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 9.30 น. ถึง 19.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ โดยจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป