Mon. Jan 30th, 2023

6900768813359

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดงาน “Night at the Museum” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 22.00 น. และกิจกรรมภายนอกเพิ่มเติมบริเวณลานข้างอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ สำหรับให้บริการแก่ เด็ก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์คือการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาฯ ในยามค่ำคืนและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติวิทยา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ โดยในงานดังกล่าวมีการจัดแสดงเกี่ยวกับวันฮาโลวีนและประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นการจัดแสดงยามค่ำคืนครั้งแรกของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาฯ เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมได้สัมผัสกับมิติใหม่ของพิพิธภัณฑ์ฯ ในยามค่ำคืน เชิญชวนให้ผู้ที่ไม่เคยเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ ได้มีโอกาสเข้าชมและผู้ที่เคยมาเยี่ยมชมแล้วได้สัมผัสกับบรรยากาศใหม่ๆ ของพิพิธภัณฑ์ฯ

vinyl KKU-NHM Night6900768859257 6900768890454 6900781985763 6900782034519 6900782072739