Sat. Sep 30th, 2023

โซนนิทรรศการหมุนเวียน อพวช.

โซนนิทรรศการหมุนเวียน อพวช. ประกอบไปด้วย นิทรรศการภาพถ่ายสัตว์ป่าของท่านเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทั้งสิ้น 55 ภาพ และนิทรรศการพาเหรดสัตว์และ taxidermy คืนชีวิตให้ซากสัตว์ เป็นการใช้เทคนิคและศิลปะให้สัตว์ที่ตายไปแล้วดูเหมือนมีชีวิต มีทั้งสิ้น 35 ตัว

pororwartor_IMG_0381

pororwartor_IMG_0389

pororwartor_IMG_0393

pororwartor_IMG_9600