Home > นิทรรศการ > Zone D นิทรรศการการกำเนิด สุริยจักรวาล

zoneD

Zone D นิทรรศการการกำเนิด สุริยจักรวาล (The creation of the universe by the Big Bang.) นำเสนอเรื่องราวการกำเนิดจักรวาล ระบบสุริยะ และการกำเนิดของโลก ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ ในรูปแบบของการฉายภาพยนตร์ให้ความรู้ เรื่อง การกำเนิดเอกภพโลกและแผ่นดินอีสาน

zoneD_IMG_0308