Home > นิทรรศการ > Zone C นิทรรศการผลงานการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

zoneC

Zone C นิทรรศการผลงานการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดแสดงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ดำเนินงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ อพ.สธ.-มข. และเป็นผลงานวิจัยการค้นพบชนิดพันธุ์ใหม่ ของพืช สัตว์ จุลินทรีย์ การวิจัยความหลากหลายของทรัพยากร และการนำไปใช้ประโยชน์ที่สำคัญ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งจำลองพื้นที่ดำเนินการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

zone C_IMG_0423

zone C_IMG_0419

zone C_IMG_0417

zone C_IMG_0416

zone C_IMG_0415

zone C_IMG_0413

zone C_IMG_0298 - Copy