Home > นิทรรศการ > Zone A โถงต้อนรับและประชาสัมพันธ์

front

Zone A โถงต้อนรับและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยวีดีทัศน์แนะนำความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ฯ ผังนิทรรศการภายในถาวร

zoneA

ZoneA_IMG_0433 ZoneA_IMG_0457 ZoneA_IMG_0465