Mon. Jan 30th, 2023

มข.จัดประชุมวิชาการครั้งยิ่งใหญ่…พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

image
มข.ได้รับพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 8
อ่านข่าว