Sat. Nov 27th, 2021

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ โครงการป้องกันไวรัส COVID-19 พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การเรียนรู้ตามวิถีชีวิตใหม่  รูปแบบโครงการที่จัดขึ้นนั้นเป็นการอบรมให้ความรู้โดยเน้นกลุ่มเป็นหมาย เป็นพระภิกษุสามเณร ตามวัดต่าง ๆ โดยโครงการแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 วันดังนี้ วันที่ 21...

  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จัดอบรม “การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น” โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ในเวลาต่อมา นายเกษม ภูธรรมะ...

  ในเดือนมีนาคม 2564  ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดกิจกรรมมากมายและหลากหลายกิจกรรม ตลอดทั้งเดือน มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเริ่มตั้งแต่ต้นเดือน มีนาคม ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ได้มีการจัดกิจกรรม One Day Camp ให้กับโรงเรียนอนุบาลมณีอนุสรณ์...

SERIES : BIRDS IN KHONKAEN UNIVERSITY นกจับแมลงหัวเทา เมื่อเดินเข้าไปในป่าหรือสวน เรามักจะได้ยินเสียงร้องเจื้อยแจ้ว ดัง “วิด จู วิด จู วิด.......” อยู่เป็นระยะ แต่เมื่อมองไปตามเสียงนั้น เราอาจจะไม่เห็นต้นกำเนิดเสียงอันไพเราะนี้ เนื่องจากต้นกำเนิดเสียงนี้มีขนาดเล็กมาก ๆ...

SERIES : BIRDS IN KHONKAEN UNIVERSITY นกกระเต็นน้อยธรรมดา นักจับปลาที่ไม่ธรรมดา นกกระเต็นน้อยธรรมดา Common Kingfisher ชื่อวิทยาศาสตร์: Alcedo atthis (Linnaeus) 1758  -------------------------------------------------------------------------- นกกระเต็นน้อยธรรมดาเป็นนกขนาดเล็ก อยู่ในวงศ์นกกระเต็นน้อย ปากใหญ่...