Wed. Jan 26th, 2022

Khasamsak mueangson

  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น จำนวน 34…

เมื่อวันที่ 17 และ 19 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมกับอีก 13 พิพิธภัณฑ์เครือข่าย Thailand Museum Pass จัดกิจกรรมเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน…

*กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 57 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางธรรมชาติวิทยา ในชื่อ…

    *กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 55 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เมื่อวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน…

  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ต้อนรับโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ในการเข้าชมครั้งนี้ เป็นการเข้าชมแบบกรุ๊ปทัวร์จำนวน 30…