• Zone A โถงต้อนรับและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยวีดีทัศน์แนะนำความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ฯ ผังนิทรรศการภายในถาวร

  • Zone B นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) โดยจะนำเสนอภาพพระราช กรณียกิจ แสดงเนื้อหาที่มา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผังองค์กรกรอบการดำเนินงาน และกิจกรรมของ อพ.สธ.

  • Zone C นิทรรศการผลงานการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดแสดงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ดำเนินงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ อพ.สธ.-มข. และเป็นผลงานวิจัยการค้นพบชนิดพันธุ์ใหม่ ของพืช สัตว์ จุลินทรีย์ การวิจัยความหลากหลายของทรัพยากร และการนำไปใช้ประโยชน์ที่สำคัญ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งจำลองพื้นที่ดำเนินการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Latest posts

กก

ใบสมัครกิจกรรม One Day Camp (ค่ายกิจกรรม) “เปิดโลกธรรมชาติ: บอกกล่าวเล่าเรื่องเห็ด”

ใบสมัคร One Day Camp ด่วนกิจกรรมดีๆจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามาแล้วครับ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ทาง Facebook: พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มข. หรือ สมัครได้ด้วยตนเองที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฏาคม 2559 เป็นต้นไป กิจกรรมจัดวันที่ 28 สิงหาคม 2559 โดยกิจกรรมนี้รับสมัครบุคลทั่วไป เด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไปและหากเป็นเด็กควรมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมด้วย กิจกรรมรับสมัครจำนวนจำกัด ค่าลงทะเบียนท่านล่ะ 250 บาท *โดยค่าลงทะเบียนประกอบด้วย – ค่าลงทะเบียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ – ค่าอาหารและเครื่องดื่ม – ค่าอาหารว่าง – ค่าอุปกรณ์ – ค่าวิทยากร หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่โทร...

13450816_1050878214965302_8437707064477331685_n

ใบสมัครกิจกรรม One Day Camp (ค่ายกิจกรรม) “เปิดโลกธรรมชาติ: โลกของแมลงน้ำ”

  ใบสมัครกิจกรรม One Day Camp (ค่ายกิจกรรม) “เปิดโลกธรรมชาติ: โลกของแมลงน้ำ” ผู้สนใจสามารถโหลดและกรอกใบสมัคร แล้วส่งกลับมาได้ที่ Face Book: พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มข. หรือ E-mail: youmon2534@gmail.com ใบสมัคร One Day Camp

13498105_1050878214965302_8437707064477331685_o

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เปิดโลกธรรมชาติ:โลกของแมลงน้ำ

ด่วนกิจกรรมดีๆจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามาแล้วครับ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ทาง Facebook: พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มข. หรือ
สมัครได้ด้วยตนเองที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป Continue reading ขอเชิญร่วมกิจกรรม เปิดโลกธรรมชาติ:โลกของแมลงน้ำ