• พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum)

  • Zone A โถงต้อนรับและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยวีดีทัศน์แนะนำความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ฯ ผังนิทรรศการภายในถาวร

  • Zone B นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) โดยจะนำเสนอภาพพระราช กรณียกิจ แสดงเนื้อหาที่มา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผังองค์กรกรอบการดำเนินงาน และกิจกรรมของ อพ.สธ.

  • Zone C นิทรรศการผลงานการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดแสดงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ดำเนินงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ อพ.สธ.-มข. และเป็นผลงานวิจัยการค้นพบชนิดพันธุ์ใหม่ ของพืช สัตว์ จุลินทรีย์ การวิจัยความหลากหลายของทรัพยากร และการนำไปใช้ประโยชน์ที่สำคัญ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งจำลองพื้นที่ดำเนินการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Latest posts

โซนนิทรรศการหมุนเวียน อพวช.

โซนนิทรรศการหมุนเวียน อพวช. ประกอบไปด้วย นิทรรศการภาพถ่ายสัตว์ป่าของท่านเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทั้งสิ้น 55 ภาพ และนิทรรศการพาเหรดสัตว์และ taxidermy คืนชีวิตให้ซากสัตว์ เป็นการใช้เทคนิคและศิลปะให้สัตว์ที่ตายไปแล้วดูเหมือนมีชีวิต มีทั้งสิ้น 35 ตัว

Zone J ห้องปฏิบัติการนักชีววิทยาน้อย และศูนย์ข้อมูลลายพิมพ์ DNA

Zone J ห้องปฏิบัติการนักชีววิทยาน้อย และศูนย์ข้อมูลลายพิมพ์ DNA – ห้องปฏิบัติการย่อยเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสทำกิจกรรมปฏิบัติการทางด้านชีววิทยาและอื่นๆ – นิทรรศการข้อมูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอ – ห้องจัดกิจกรรมอบรมและให้ความรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์ชีวภาพ